Personal tools
You are here: Home :: Církve v ČR :: Křesťanské společenství v ČR
Document Actions

Křesťanské společenství v ČR

WWW stránky: http://www.kaes.cz

Církev Křesťanská společenství (KS) je svazkem nezávislých sborů a skupin. KS sdružují v místních sborech a misijních skupinách křesťany a jejich děti a umožňují jim život v obecenství. KS považují Písmo svaté za základní normu svého života a uznávají Apoštolské vyznání víry. Jako základní vyjádření své víry přijímají Lausannské prohlášení.

Co jsou Křesťanská společenství?

Křesťanská společenství jsou svazkem nezávislých křesťanských sborů a skupin. Vznikla v roce 1990 a v současné době sdružují 22 sborů a 26 misijních skupin. Ke konci roku 2000 měla 2241 dospělých členů.

Co se týče převládající orientace, jedná se o charismatické sbory, t.j. sbory křesťanů, kteří věří a praktikují duchovní dary zmíněné v Písmu. Hlavní hodnotou ale nejsou duchovní dary (charismata), ale upřímnost ve vztahu k Bohu i k lidem.

Jde nám o následování Ježíše Krista. Uvědomujeme si, že potřebujeme stále znova naplnění Duchem svatým, aby náš duchovní život nesklouzl do rutiny, do prázdného náboženství, do stavu, kdy vyznávané pravdy nemají praktický dopad do našeho pozemského života. Víme o potřebě znovuzrození, obrácení, pokání, což je počátek nového života z Ducha. Uvědomujeme si však, že znovuzrozením náš duchovní život nekončí, nýbrž začíná. Každý křesťan potřebuje následovat Ježíše Krista a vystavit se působení Kristova kříže, aby dosáhl vzkříšení. Následování Ježíše Krista chápeme jako každodenní poddávání se Jeho vůli, každodenní hledání Boží tváře (Boží přítomnosti). Na této cestě poznáváme, že ač znovuzrození je dílem okamžiku, život v následování znamená dlouhodobý zápas o skutečný duchovní život, tedy o to, abychom chodili Duchem, nikoli tělem. Jedná se o umrtvování starého člověka a poskytování prostoru Kristu, aby v nás mohl růst.

Usilujeme o jednotu těla Kristova. Chceme mít dobré vztahy se všemi křesťany, kteří Pána Ježíše Krista svými ústy i svým životem vyznávají jako svého Spasitele a Pána. V následování Ježíše Krista chceme být radikální, v postoji k ostatním křesťanům nechceme být exkluzivní.

Výňatek ze stanov

Církev Křesťanská společenství (KS) je svazkem nezávislých sborů a skupin. KS sdružují v místních sborech a misijních skupinách křesťany a jejich děti a umožňují jim život v obecenství. KS považují Písmo svaté za základní normu svého života a uznávají Apoštolské vyznání víry. Jako základní vyjádření své víry přijímají Lausannské prohlášení.

KS, místní sbory a misijní skupiny pořádají pravidelná shromáždění podle potřeby, usilují o vznik nových sborů, pečují o duchovní růst svých členů, modlí se za nemocné, pořádají veřejné evangelizace, vyvíjejí publikační a vzdělávací činnost, zřizují mateřské, základní, střední a biblické školy, charitativní zařízení a podle potřeby také jiná zařízení. Členové KS se shromažďují v domácích skupinkách. Navštěvují nemocnice, ústavy sociální péče, věznice a podobná zařízení. Formou darů, příspěvků a společných projektů podporují fyzické i právnické osoby, zejména církve, charitativní organizace, nadace, fondy apod. v činnosti, která je v souladu s cíli KS.

KS usilují o jednotu všech znovuzrozených křesťanů, a to především na modlitbách a společných půstech, ale i jiným způsobem.

Rada kolegia pastorů Křesťanských společenství (Rada KS)

Radu v níže uvedeném složení schválilo dne 22. července 2004 kolegium pastorů, nejvyšší orgán KS.

Marek Prosner pastor KS Klatovy marek.prosner@kaes.cz 376 316 421
Petr Rýgl pastor KS Jičín jovka.petr@tiscali.cz 493 523 857
Karel Řežábek pastor KS Plzeň karel.rezabek@3pe.cz 608 921 821
Samuel Kaleta pastor KS Nýrsko samuel.kaleta@kaes.cz 604 726 709
Petr Kácha pastor KS Praha – Vršovice pkacha@quick.cz 606 383 690

Převzato z oficálního webu (www.kaes.cz) 14. 3. 2006.